O společnosti

Biofa nabízí alternativu k produktům chemického průmyslu pro ty z Vás, kteří chtějí žít ve zdravějším prostředí. Nabízíme sortiment nátěrů pro celý dům. Fasádní a nástěnné barvy, oleje, vosky, lazury a laky na dřevo a kov z přírodních surovin.

Povrchy Vašeho domu (bytu) se dají přirovnat k další ochranné slupce, ve které trávíme valnou část našich životů. Stejně jako kůže, či Vaše oblečení i tato vrstva potřebuje „dýchat“ a neměla by obsahovat škodlivé látky, látky s negativním vlivem na Váš organismus.

Barvy z přírodních surovin to umožňují - jsou difúzní (mají otevřené póry), díky čemuž se přirozeně redukuje kondenzace vodních par, která má často na svědomí vznik plísní. Přírodní barvy neobsahují aromatické uhlovodíky (benzen, toluen, fenoly), dioxiny, formaldehyd, trichloretylen apod. Pokud je to technicky možné, neobsahují žádné organické těkavé látky.

 
Přírodní barvy nejsou „jen“ zdravou alternativou konvenčním produktům, mají i vhodné technické vlastnosti, které pomáhají vytvořit příjemné klima v obytných prostorách.

Jaké jsou základní rozdíly oproti konvenčním materiálům?

  • nejsou vyrobeny z ropných derivátů (konvenční barvy používají jako plniva PVC, syntetické oleje nebo syntetické pryskyřice)
  • jsou vyrobeny z obnovitelných surovin (rostlinných produktů – oleje, pryskyřice, vosky) nebo minerálních surovin z přírodních nalezišť (křída, křemenný písek, slída, křemen, mramorový prášek)
  • jsou zdravotně nezávadné (neobsahují aromatické uhlovodíky, dioxiny, formaldehyd, trichloretylen a další zdraví škodlivé látky)
  • přírodní oleje, vosky a lazury uchovávají přirozený vzhled ošetřovaného dřeva a poskytují mu optimální ochranu
  • minerální barvy přirozeně reagují s podkladem, výsledný povrch je prodyšný, trvanlivý a barevně stálý, minerální fasádní barvy neobsahují biocidy, přirozenou ochranou proti růstu plísní, řas apod. je jejich alkalinita
  • jsou odolné otěru a omyvatelné vodou
  • vyrábí se za minimální spotřeby energie a jejich výroba neznečišťuje životní prostředí

 

Vznik společnosti

Podněty pro založení společnosti

V polovině 70. letech se začalo objevovat rostoucí množství různých onemocnění neznámého původu. V Německu se nakonec většina z postižených obracela na neurology, protože si s jejich nemocí tradiční medicína neuměla jinak poradit.

V roce 1977 proběhla médii zpráva o chemické havárii v Seweso (Itálie), došlo k úniku různých chemických látek do ovzduší, zamoření půdy a rostlin a samozřejmě byli zasaženi i obyvatelé oblasti. Katastrofou postižení lidé měli podobné symptomy jako pacienti německých doktorů.

Látka, která unikla do ovzduší patřila do skupiny chlorovaných uhlovodíků, které jsou velice toxické. Na základě této události byla vyvozena souvislost mezi rozličnými symptomy a znečišťováním životního prostředí, které má za následek snížení obraných schopností imunitního systému a v konečném důsledku může způsobit jeho celkové zhroucení. Dnes tyto projevy, kdy imunitní systém není schopen zvládat vlivy vnějšího prostředí, nazýváme alergie.

Werner Hahn pochopil tuto souvislost a položil si otázku: “Které produkty mohou obsahovat tyto nebo podobné nebezpečné toxiny?” Zkoumal produkty se kterými lidé přicházejí nejčastěji do styku a jsou s nimi v přímém kontaktu. Ukázalo se, že těmito látkami není nakládáno obezřetně. Barvy, čistící prostředky a kosmetické přípravky obsahovaly, kromě látek již známých, také některé sloučeniny patřící do skupiny chlorovaných fenolů sloučenin fenolu a chlóru. Německá “Bund der Holzschutzmittel Geschädigten” (nezávislá skupina osob sledující obsah škodlivých látek v produktech na ochranu dřeva) později potvrdila výsledky tohoto šetření.

Pochopení těchto souvislostí vyústilo v definici konceptu tří “obalových vrstev”. První vrstvu reprezentují povrchy v interiérech místností. Tam byla taky primárně zaměřena pozornost, protože tyto povrchy mají přímý vliv na prostředí v obytných místnostech, které následně značně ovlivňuje lidský organizmus. Oděvy a především prací prostředky jsou považovány za druhou vrstvu a třetí obalovou vrstvou je samotná lidská pokožka, která je vystavena veškerému vlivu okolního prostředí.

Dalo se předpokládat, že znečištění a škody způsobené rozvojem civilizace si přirozeně vyžádají odpovědi ve všech uvedených souvislostech. Bylo tedy nevyhnutelné nabídnout způsob jak se chránit před negativními vlivy škodlivých látek a přispět tak zároveň k celkové osvětě.

Nápad založit společnost na výrobu přírodních barev byl tedy na světě. Původním úmyslem bylo pokrýt i oblast produktů jako jsou čistící prostředky a přírodní kosmetika. Později tuto agendu převzala jiná společnost, která byla mezitím založena – Dorith Kosmetik GmbH, se kterou stále v této oblasti úzce spolupracujeme.

 

Naše cesta

Lidská soudržnost

Od počátku bylo zřejmé, že BIOFA se svými idejemi může uspět pouze pokud budou prezentovány upřímně. V tomto duchu se BIOFA management, s podporou jednotlivých členů BIOFA seskupení, snaží být příkladem a nechává svým zaměstancům více svobody za cenu jejich větší osobní zodpovědnosti. BIOFA si proto začala vychovávat své vlasní zaměstance a dnes zastávají všechny významné posty zaměstanci vyškolení a vzdělávaní v mateřské firmě. Z tohoto důvodu je věkový průměr zaměstanců nízký se zanedbatelnou fluktuací.

Úroveň našich školení je vysoká, ačkoli zatím přírodní materiály nemají podporu ve studijních programech na vysokých školách a investice trhu do této oblasti vzdělávání nejsou adekvátní důležitosti projektů řešených v této oblasti.
BIOFA klade důraz také na mezilidské vztahy svých zaměstanců. Zdůrazňujeme, že spolupráce je v technické oblasti stejně důležitá jako individuální schopnosti. To je úkol, který moderní společnost příliš nepodporuje. Dnes pracuje pro značku BIOFA přes 150 lidí asi ve 20 společnostech doma nebo v zahraničí; jenom v Německu spolu s cca 200 prodejci a jejich zaměstnaci.

Všichni, kdo pracují v německém Bad Bollu si jsou vědomi vlastní zodpovědnosti k našim partnerům, zastoupení po celém světě hledáme a vytváříme tak, aby naše filozofie mohla být šířena dál.